سیستم کنفرانس و تجهیز سالن همایش ها به همراه

نصب، راه اندازی تجهیزات صوتی سالن کنفرانس به صورت حرفه ای

تجهیز سالن های کنفرانس
تجهیز سالن همایش

سیستم کنفرانس و
تجهیز سالن های چند منظوره

پیجینگ
سیستم صوتی هیئت

تجهیز سالن های اجتماعات و
ارائه تجهیزات صوتی و تصویری

پشتیبانی سالیانه

ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری سالیانه بعد از تجهیز سالن های چند منظوره و تجهیز سالن آمفی تئاتر
+ تجهیز سیستم صوتی

تجهیز سالن همایش

تجهیز سالن های کنفرانس، تجهیز سالن آمفی تئاتر، تجهیز سالن های همایش با تجهیزات صوتی و تصویری حرفه ای
+ تجهیز سالن همایش

سیستم کنفرانس

نصب و راه اندازی سیستم های کنفرانسی، میکروفن کنفرانس و تجهیز سالن های کنفرانس
+ سیستم کنفرانس

پروژه های اخیر

نمایش نمونه کار
شرکت معظم نمونه
سیستم صوتی, سیستم هیئت, سیستم کنفرانس, میکروفن کنفرانس
شرکت معظم نمونه
Olympics Committee
پیجینگ
Fortaleza 2020
سیستم صوتی, پیجینگ
Dandaka
سیستم کنفرانس, میکروفن کنفرانس
3D Arch Decor
سیستم صوتی
Mirsa